Sap2000 de yapı modellemesi nasıl yapılır? (Full baştan sona..)

Sap2000 de yapı modellemesi nasıl yapılır? (Full baştan sona..)
Sap2000 de yapı modellemesi nasıl yapılır? (Full baştan sona..)

nda yer alan bilgilerin bir öğrenci tarafından hazırlandığını, hata yapma olasılığının bulunduğunu hatırlatır; dikkatli olmanızı ve burada yer alan bilgileri kendiniz araştırarak doğruluğuna emin olduktan sonra sisteminize adapte etmeniz şiddetle önerir.

PDF'i buradan indirebilirsiniz. Aşağıdaki anlatımın resimli hali vardır. Daha pratik olacaktır.

Sistem Modelinin Oluşturulması
3D Frames ile sistem modelinin oluşturulması
3D Frame Type kısmında, modeli 3D tanımlamanın yanında döşeme de tanımlayacağımız için “Beam Slab Building” sekmesini işaretliyoruz.
Number of stories Story Height Number Of Bays, X Bay width, X Number Of Bays, Y Bay width, Y
: Kat Sayısı
: Kat yüksekliği
: X yönündeki açıklık sayısını
: X yönündeki açıklıkların uzunluğunu : Y yönündeki açıklık sayısını
: Y yönündeki açıklıkların uzunluğunu
ifade eder. Tek bir parçalanmamış döşeme tanımlayıp kirişlere döşeme yükünü “uniform the frame” şeklinde tanımlayacağımız için X ve Y yönündeki Number of Divisions kısımlarına 1 değerini yazıyoruz.
Her yöndeki açıklıkların değerleri ve bir katın yüksekliği farklı olacağından ve ileriki işlemlerde bize kolaylık sağlaması açısından “Use Custom Grid Spacing and Locale Origin” seçeneğini işaretleyerek “Define Grid System Data” penceresini açıyoruz.

Bu kısımda “Ordinates” sekmesinin işaretinin kontrolunu yaparak A , 1 ve Z1 noktalarına “0” değerini vererek sistemimizde tanımlanan aks değerlerine göre koordinat değerlerini girip sistemin başlangıç modellemesini gerçekleştiriyoruz. Sistemin aks üzerinde gridleri de taşımasını istediğimizden “Glue to Grid Lines” seçeneğini de işaretlemeyi unutmuyoruz.
Şekilde başlangıç modeli ve Z=0 için X-Y ekseninde sistem görülmektedir.

B4 noktasında ve 2-DE aksı boyunca herhangi bir kiriş tanımlamayacağımız için tüm bu katlardaki grid çizgilerini ve bu çizgiler ile ilintili olan döşemeleri siliyoruz. Şekilde Z=16.5 için ilgili kısımlardaki grid çizgilerinin ve modelde hali hazırda tanımlanmış olan döşemeler görülmektedir.
Grid çizgilerinin, döşemelerin ve B4 düğüm noktasının silinmesinden sonra, 4-AC doğrultusunda bir grid tanımlamak için Draw menüsünden Draw Frame-Cable-Tendon sekmesi ile 4- AC boyunca grid çiziyoruz. Çizilen grid şekilde gibi görülmektedir. Bunun tüm katlar için yapılması gerekmektedir.

Silinen döşemeleri tanımlamak için de yine Draw menüsünden “Rectangular Area” sekmesini kullanarak 4A noktasından başlayıp, 3C noktasına doğru bir döşeme tanımlıyoruz. Aynı şekilde bunu ilgili kattaki “tek doğrultuda çalışan döşeme” için de yapıyor, aynı işlemi tüm katlar için tekrarlıyoruz.
Sistemin başlangıç modellemesi böylelikle tamamlanmıştır.
Malzeme Özelliklerinin Tanımlanması
Define (tanımlamak)– Materials – Add New Materials sekmesinden, Region “User”, “Material Type”, Concrete seçilirse ekrana “Materials Property Data” ileti kutusu gelecektir. Bu ileti kutusunda tanımlanmak istenen beton verileri aşağıdaki şekilde olduğu gibi girilebilir.

Aynı şekilde, Material Type – Rebar seçilmesi ile de S420 çeliğini yandaki şekilde olduğu gibi tanımlayabiliriz.
Kesit Özelliklerinin Tanımlanması ve Çubuklara Atılması
Çerçevenin kolon ve kirişleri dikdörtgen enkesitli olarak tanımlanacaktır.
Kolonların çubuklara atanmasında kullanılan SAP2000 eksenel çizgilerinin yönleri hususunda
özel olarak bahsedilmeyecek olup, düğmesine basılarak ekrana gelen “Display Options for Active Window” ileti kutusunda bulunan Frames/Cables/Tendons bölümündeki Local Axes düğmesini işaretlemek, eksenlerin sistem üzerinde görünmesini sağlayacaktır.
1, 2 ve 3 yerel eksenleri sırayla; kırmızı, yeşil ve mavi renkleri ile gösterilmektedir.
Define – Section Properties – Frame Sections komutunu seçerek , gelen ekranda Concrete sekmesiyle çıkan Rectangular seçeneğini işaretleyerek, başlangıç aşamasında bir kiriş tanımlayacağız.

Yapıda kullanacağımız kiriş 30x60 lık bir kiriş olduğu için şekildeki gibi bir kiriş tanımlanmıştır. “Material” kısmından C30 betonu seçimi unutulmamıştır aha sonra “Concrete Reinforcement” sekmesi işaretlenerek S420 çeliği ile bir betonarme kiriş tanımlanma işlemi sonlandırılmıştır. Alt ve üst beton örtüsünü 4 cm olarak tanımlamak için şekildeki ilgili kısma değerler girilmiştir. Biz sistemi çıkan moment ve kesmelere göre kendimiz tasarlayacağımız için bu kısımlar çok da önemli değildir.

Şekillerde modelde kullanılan 3 farklı kolon tipi gözükmektedir.
Döşemeler başlangıçta program tarafından tanımlanmış olan ASEC1 kesitini kullanmkatadır. Program tarafından oluşturulan bu kesit üzerinde düzenlemeler yapılarak kullanılacak olan döşeme kesiti oluşturulabilir. Böylece mevcut döşemelere yeniden kesit atama işlemi yapılmasına gerek kalmayacaktır.
Bunun için Define menüsünden Section Properties – Area Section komutunu seçerek ekrana gelen ASEC1 kesitini düzenlemek için Modify/Show Section düğmesine tıklanır.
Bu kısımda “section name” DOSEME, Type “Membrane”, Material C30, Thickness(kalınlık) bölümündeki değerler özel bir durum olmadığı sürece döşeme için hesaplanan kalınlık değeri olarak girilir.
Ok’e basılarak işlem tamamlanmış, döşememiz istediğimiz şekilde tanımlanmış olur. Herhangi bir sorun çıkmaması adına, öncelikle çizdiğimiz döşemelerin, daha sonra katlardaki döşemelerin ayrı ayrı denetlenmesi gerekmektedir.
Select menüsünden Select – Select Lines Parallel To – Coordinate Axes or Plane seçeneğine tıkladığımız zaman yukarıdaki “Select Lines” penceresi açılacaktır. Bu penceredeki XY Plane radyo düğmesini seçmemiz durumunda, sistemdeki tüm XY yönünde yer alan çubuk elemanlar seçilmiş olacaktır.
Bu çubuk elemanlara daha önce tanımladığımız KIRIS kesitini atayabiliriz. Bunun için Assign – Frame – Frame Section ileti kutusundaki bölümde yer alan KIRIS seçeneğini işaretleyip OK düğmesine

basmamız yeterlidir. Böylece tüm XY düzleminde yer alan çubuk elemanlara KIRIS kesiti atanmış olacaktır.
Aynı şekilde, katlar boyunca ilgili çubuk elemanlar seçilerek, Assign(atamak) bölümünden kolon kesitlerini de atayabiliriz.
SAP2000 belli bir eksen takımı kuralı belirlediği için bu eksen tanımına göre kesit atamak zor
olabilir. Bu kısım burada açıklanmayacak olup a tıkladığımızda ortaya çıkan pencerede, Generel bölümünde Shrink Object(objeleri daralt,küçült) , Extrude View ve View of color of bölümünde yer alan Section(kesit) düğmelerini işaretlememiz, modelin düğüm noktaları açık kalacak şekilde 3 boyutlu gözükmesini sağlar. Bu da çubuk elemanlara atadığımız kesitlerin doğru olup olmadığını daha rahat anlamamızı sağlar. Bu özellik kullanılarak çubuklara doğru kesit atamamızı gerçekleştirmiş oluruz.
Düşey Yüklerin Tanımlanması ve Çubuklara Atanması
Dead-duvar, dead-kaplama şeklinde ayrı bir yük tanımlanmayacak olup, bu tür yükler G altında ölü yük olarak tanımlanacaktır.
Define menüsünden, Load Patterns seçeneğine tıklarız.
İlgili bölümde yukarıdaki yükleri tanımlayarak pencereden çıkınız. Q hareketli yükü için tanımlanan değerde “Self Weight Multiplier” değerinin “0” olduğuna dikkat ediniz.
Daha sonra daha önce yaptığımız gibi Select menüsünden XY düzlemi içerisinde bulunan tüm kiriş kesitlerini seçili duruma getirip Assign – Frame Loads – Distributed seçeneğine tıklayarak, daha önce belirlediğiniz ilgili duvar yükünü Uniform Load kısmında yer alan kısma girerek, duvar yüklerini tanımlama işlemini bitiriniz.
Select menüsünden Select – Properties – Area Sections seçeneğine tıklayınız. Ekrana gelen ileti kutusunda DOSEME kesitine tıklayarak tüm döşemelerin seçilmesini sağlayınız.
Daha sonra Assign – Area Loads – Uniform the frame menüsünden ekrana gelen yere öncelikle G yükü ile daha önce hesapladığınız yükü giriniz. Daha sonra tüm döşemelerin seçim işlemini tekrarlayarak, bu sefer Load Pattern Name kısmına Q yükü seçerek, Load kısmında hareketli yük girişi yapınız.
İsteğe bağlı olarak çatı katında hareketli yük değeri azaltılabilir. Bunun için en son kattaki döşemelerin ayrı ayrı seçilmesi ve aynı işlemi tekrar ederek yük değerinin “Replace” edilmesi gerekmektedir.

“Uniform the frame” şeklinde döşeme yükü seçmemizin sebebi, döşemelerin üzerlerindeki yükü çevresindeki kiriş elemanlarına uniform olarak yüklemesi içindir. Eğer Uniform yük yüklemesi yapacak olsa idik, bu döşemelere ayrı bir Division vermemiz gerekecekti. Veyahut daha başlangıçta herhangi bir döşeme tanımlaması yapmadan, kiriş üzerine duvar yüklerinde olduğu gibi trapez ya da düzgün yayılı yükleri ayrı ayrı olacak şekilde tanımlamamız gerekecekti.
Böylece yük tanımlama işlemi de tamamlanmıştır.
Rijit Kat Döşemelerinin Tanımlanması
Şekildeki gibi tüm düğüm noktalarını seçerek Assign menüsünden Joint – Constraints komutlarını seçiniz.
Bu şekilde diyagramlar tanımlanmış olacaktır. Herhangi bir kattaki bir düğüm

noktasına sağ tıklayarak Constraints Name kutucuğunda program tarafından oluşturulan diyagram görülebilmektedir.
Mesnet Koşullarının Tanımlanması
XY düzleminde Z= 0 kotuna gelerek tüm düğüm noktaları seçilerek şekildeki gibi ankastre mesnet ataması yapılarak mesnet koşulları tanımlanır.
Düğüm Noktası Rijitliği

Şekildeki gibi tüm düğüm noktaları seçilerek, Assign menüsünden Frame – End (Length) offsets seçilir. Buradan rigit zone factor 1 yapılarak düğüm noktasında tam rijitlik sağlanmış olur.
Kat Kütlelerinin Tanımlanması
Yapının kütlesinin belirlenmesinde SAP2000’inin mass source (kütle kaynağı) özelliği kullanılacaktır. Bunun için:
Define menüsünden “mass source” seçeneğine tıklanır.
Daha önce ayrı olarak bir Dead-duvar veya dead-kaplama gibi farklı yükler tanımlamadığımızdan, şekilde görüldüğü gibi bir kütle kaynağı tanımlanabilir.
Toplam Mod Adedinin Belirlenmesi

Her kat için 3 mod uygun olmaktadır. 5 katlı bir yapı için de 3x5 ten 15 mod uygun olacaktır. Bu sebeple “number of modes” kısmına maksimum ve minimum mod sayısı olarak 15 değeri girilmiştir.
Response Spectrum ve Fonksiyonların Tanımlanması


Burada dikkat edilmesi gereken nokta, Values are kısmında peyiod düğmesini seçili duruma getirmektir.

Daha sonra Modify kısmına tıklayarak tanımlanmış fonksiyonumuzun grafiği ile excel grafini karşılaştırarak, fonksiyonumuzun ne kadar doğru tanımlandığı hususunda fikir sahibi olabiliriz.
Daha sonra Response Spectrum tanımlamak için Define menüsünden, Load Cases sekmesine geliyoruz. Buradan Add New Load Cases seçeneğine tıklıyoruz.
Emod_X ve Emod_Y olmak üzere her iki yönde de 2 adet response spektrum yükü tanımlayacağız.

Burada dikkat edilmesi gereken iki nokta vardır.
1. X yönü için response spektrum Local olarak U1 yönünde, Y yönü için ise U2 yönündedir.
Emod_X ve Emod_Y yüklemeleri bu şekilde ayrı ayrı tanımlanmalıdır.
2. Scale factor değeri bina önem katsayısına, deprem bölgesine, yer çekimi ivmesine ve
eğer fonksiyon azaltılmamış ise (S(T) değeri R(T)’ye bölünmemiş ise) R değerine bağlıdır.
Scale factor için Ao x I x 9.81 değeri girilecektir. Eğer tanımlanan Function (Emod) T-S(T) grafiği olup R(T)’ye bölünmemiş ise scale factor R’ye bölünecektir. Öte yandan 2 noktada
R değeri fonksiyonda farklılık göstereceğinden, başlangıç aşamasında fonksiyonu azaltılmış değer fonksiyonu ile tanımlamakta yarar bulunmaktadır.
Bu şekilde sisteme Response Spectrum tanımlama işlemi de tamamlanmıştır. Analiz Sonrası Deplasmanların Belirlenmesi
Analiz sonrasında 2 boyutlu X-Y düzlemindeki ekranda, Z= 4.5 kotundaki deplasmanlara bakmak istiyorsak eğer, söz konusu düzlemdeki tüm çubuk elemanlar seçilir. Daha sonra:

Joint Displacements seçeneği işaretlendikten sonra, Select load cases bölümünde istediğimiz (mesela Emod_X) yük değeri için ilgili yük değeri seçildikten sonra karşımıza o kotta bulunan düğüm noktaları için deplasman değerleri çıkacaktır.

Buradaki U1 değeri Emod_x etkisi altında x doğrultusundaki deplasmanı vermektedir. (d) Bu değerleri Excel e atmak için:

Z= 4.5 kotu için şekildeki gibi deplasman değerleri görülmektedir. Bu noktaların hangisinin maksimum deplasman yaptığını bulmak için Excel’deki maksimum fonksiyonu kullanılacaktır.
Sağ kısımda herhangi bir boş hücre seçilir. Daha sonra:

Görüldüğü gibi en büyük deplasman, 92 nolu noktada, 0.01558 m değeri olacak şekilde bulunmuştur.
Aynı işlemi Z= 7.5 kotu için yapacak olursak orada da 93 nolu nokta için 0.02286 m lik bir değer bulunacaktır. Yani Z doğrultusunda birbirini ardışık takip eden bu noktalarda en büyük sehimler
oluşmaktadır. Bizim sistemimiz için bu nokta, Z= 4.5 kotu için 92 , Z= 7.5 koyu için 93 , Z= 10.5 kotu için ise 94 nolu noktalardır.
Azaltılmış Göreli Kat Ötelemesi ve Burulma Düzensizliği
i = di – di-1 şeklinde ifade edilir.
Burulma düzensizliğinde adı geçen imax için o katın o noktasının üst kotu ile alt kotu arasındaki deplasmanları çıkarmamız gereklidir. imin için ise yine aynı yöntem kullanılacak olup bu sefer fonksiyon
Mak(..;..) şeklinde değil, min(..;..) olacaktır. Excelde fonksiyon yazma kısmına min yazarsak, söz konusu işlev karşımıza çıkacak, bize sadece maksimumu bulmak için kullandığımız gibi sütunları seçmek kalacaktır.

i ortalama da maksimum ve minimum değerlerin toplanıp ikiye bölünmesi ile elde edilir. Daha sonra yönetmelikte geçen işlemin yapılması akabinde çıkan sonuç bize o katın burulma düzensizlik durumunun ne olduğunu söyleyecektir.
Etkin Kütle Katılım Oranı

Şekilde görüldüğü gibi Sum(UX) ve Sum(UY) nin %90 ı geçtiği kısım Mode 3 değeridir. Mod 3 te hem X yönünde hem de y yönünde kütle katılım oranı 0.90 ı aşmıştır. Yani 3 mod da yeterlidir sistem için.
Mod 1 de X doğrultusunda kütle katılım 0.79 dur yani bu periyod x yönündeki periyodu ifade eder.
Mod 2 de ise Ux ten 0.001 katılırken, UY 0.93576 katılım göstermiştir. Yani Mode 2 deki periyod değeri bize sistemin Y doğrultusundaki periyodunu ifade eder.
Mod Birleştirmede İfade Edilen Bina Toplam Deprem Yükü (Vtb) Hesabı
XY Düzlemi Z= 0 kotuna gelerek tüm noktalar seçilir.

Daha sonra şekildeki gibi yapılarak select load cases kısmından Emod_X seçilerek gelen tablo excel aktarılır.
3267 kN bizim Emod_X için x doğrultusunda Vtb değerimiz olacaktır. Erkan Hoca’nın anlattığı şekilde yapılan hesaplama bu şekildedir.
Dikkat! Kafa karışıklığı?
Forum.yapisal.net
Yukarıda görüldüğü gibi taban kesme kuvveti farklı bir yaklaşım benimsenmiş. Söz konusu yaklaşım yapıldığında
Emod_X için değer 3166 kN bulunmakta. Yani bizim bulduğumuz değerden 100 kN aşağıda...
Mod birleştirme yöntemi ile bina toplam deprem yükünün bulunması
Display-Show Tables-Analysis Results-Structure Output-Base Reactions i isaretleyin, sagdaki dugmelerden Select Analysis Cases a basip response spectrum analysis yaptirdiginiz analizi secmeyi unutmayin.

Emod_Y için değer 3526.609 kN çıkmakta... Diğer türlü ise çıkan değer 3527.414 kN şeklinde...

Toplam Kat Ağırlığı
Buradan çıkan tablodaki misal U1 değerleri (U2 ve U3 farketmez) bize kütleyi vermektedir. Tüm bunların toplamı (excelde toplam) bize yapının toplam kütlesini, bu kütle değerinin yer çekimi ivmesi ile çarpımı da yapının toplam ağırlığını verecektir.

Bu notlar Nihat DEMİRTAŞ'a aittir. 
Teşekkür ederiz. 


Bugün bir iyilik yap, bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş :
Bu yazıdan para kazanabilirsin

BU YAZIYI OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

YORUMLAR

 1. profilHakan GÖRDÜK

  Güzel çalışmanız için teşekkür ederim. Baya faydalı.

 2. profilVolkan Bayrak

  Projenin planı yok. Projeyi kendileri çözmek isteyen arkadaşlar için eksik. Örneğin kolon oturumlarının nasıl olacağı görünmüyor. elinizde plan varsa onu da eklerseniz faydalı olur. teşekkürler

 3. profilEnes Demir

  Baştan sona videolu anlatım istiyoruz hocam
  Arz ederiz

 4. profiltuba demir

  sap 2000 de düzensizlik incelemesini nasıl yaparız

 5. profilyrdgl ay

  Hocam iyi günler. Sap2000 de hangar tasarlarken tali kirişlere yük girerek boyutluyorum. Tek adımda bikaç kesit boyutlamak adına. Deprem kirişlerine(yatay yükü bir çerçeveden diğer çerçeveye aktaran eleman olarak tasarladım;deprem kirişini) tali kirişlere girilen yükün aynısı mı girilir?

Yorum yap

Geçersiz bir mail adresi girdiniz. Lütfen tüm zorunlu alanları doldurun. *